A A A

Výchovný záměr

Přihlásili jste své dítě do naší mateřské školy a tím nám je svěřujete na několik hodin každý den. Proto Vám chceme podat nejdůležitější informace a blíže Vám přiblížit obsah a záměr naší práce, abychom získali Vaši důvěru a mohli také počítat s vaší pomocí. Víme, že rodiče nesou hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí. Nechceme nikterak rodinu nahradit, ale doplnit. Především ve vztahu dítěte k druhým dětem a tak klást základy vlastnostem, které jsou společensky vysoce žádoucí, ba nezbytné. Je to schopnost souhry (spolupráce ve hře) a dělby práce. Je to soucit, soustrast, solidarita, obětavost, ale také soutěživost, prestiž apod. V tomto věku se kladou základy přátelství. To jsou možnosti, v nichž mateřská škola běžné rodinné prostředí specificky přesahuje a převyšuje. Jinou specifickou funkcí mat. školy je příprava dítěte na školu.
Ke splnění těchto cílů je naším úkolem vedle nabídky činností vytvořit atmosféru důvěry a lásky.


Těžištěm naší práce je několik oblastí. Sociální výchovu a vytváření osobnosti nelze od sebe oddělit, musí působit společně. Věkově smíšené skupiny dětí 3-6 let nabízejí mnohé možnosti pro sociální kontakty a zkušenosti. Společné hry dětí, vedené učitelkou s pedagogickým záměrem vychovávají děti k toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, k sebevědomí, samostatnosti, posilování vůle, respektování druhých, porozumění k ostatním lidem.
Další důležitou oblastí ve výchovné práci s dětmi je jazyková výchova, schopnost logického myšlení, rozvoj fantazie, vnímavosti, poutavost experimentování. vedle práce s jednotlivými věkovými skupinami, kdy učitelka volí úkoly přiměřeně věku dané skupiny dětí, nabízí věkově smíšené skupiny více impulsů k výchovné práci. Když např. starší dítě vypráví mladšímu příběhy, hraje loutkové divadlo, vykládá pravidla hry, pomáhá při řešení konfliktů, nezlepšují se pouze sociální a osobnostní kvality dětí, ale také řečový projev atp. Mladší děti naopak mají možnost se napodobováním učit.


V naší mateřské škole klademe velký důraz na rozvoj estetické výchovy. Děti se ve hře učí tvořivě vyjádřit - malovat, kreslit, modelovat, konstruovat, procvičují jemnou i hrubou motoriku, učí se muzicírovat - zpívat, rytmizovat, tančit..... Seznamují se s literárními díly - pohádky, povídky, poezie, divadlo.
Nezapomínáme ani na správný tělesný rozvoj . Děti denně cvičí při ranním cvičení, týdně v řízené činnosti, kde mají možnost poznat tělových. nářadí a náčiní atp. Děti si vždy po obědě čistí zuby.  V období, kdy jsou dobré rozptylové podmínky, využíváme školní zahradu i blízký les k pobytu venku. Po celý rok probíhá předplavecký výcvik, bruslení,pohybová výchova a cvičení ve velké tělocvičně ZŠ Smolkova. Ve školním stravování je sledován spotřební koš, aby skladba potravin odpovídala požadavkům na na zdravou výživu dětí. Děti mají možnost kdykoli se napít.


Pracovní doba učitelek je upravena tak, aby bylo možno pracovat také s malou skupinou dětí, či individuálně. V této době jsou ve třídě obě učitelky, tak je možné např. použít obtížnější výtvarnou techniku, zvládnout složitější hud. doprovod na dětské hud. nástroje, navštívit velkou tělocvičnu ZŠ, či pracovat s předškoláky (procvičování grafomotoriky, fonematic. sluchu, logic. myšlení) podle materiálů připravených ve spolupráci s psychology. Rodiče mají možnost při zápisu dítěte zvolit jeho umístění do určité třídy. Rovněž mohou zvolit pro své dítě další aktivity, jako je předplavecký výcvik, bruslení, výuka angličtiny, keramika, výtvarný kroužek pro předškoláky.
Pedagogický koncept dovoluje bezproblémový přechod dětí z mateř. školy do školy základní.

 
[CNW:Counter]